Mikroekonomika

kurso turinys

1. Mikrokonomikos objektas ir metodai

Ekonomikos sąvoka, ekonomines sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika.

Ekonomikos modeliai ir praktika. Ceteris paribus. Grafikai.

Normatyvioji ir pozityvioji ekonomika.

Ekonominis elgesys. Racionalumo samprata. Savanaudiškumas, konkurencija ir “nematomoji ranka“.

Tobulosios konkurencijos ekonomika. Rinkos pusiausvyra ir kainos.

Rinkos ydos.

2. Paklausa ir pasiūla

Paklausos sąvoka. Paklausos veiksniai. Vartotojo pirmenybės. Pajamos. Kaina.

Paklausos kreivė. Paklausos dėsnis. Individualios ir rinkos paklausos kreivės.

Pajamų poveikis į paklausą. Normalios ir žemesnės gėrybės.

Pasiūla. Pasiūlos veiksniai. Kaštai. Kaina. Rinkos pasiūla.

Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Pusiausvyros kaina. Pusiausvyros kiekis. Pusiausvyros stabilumas.

3. Elastingumas

Elastingumo samprata. Elastingumo veiksniai. Kaina. Prekės-pakaitalai. Laikas.

Elastingumo koeficientai. Kryžminis elastingumas.

Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos.

Paklausos elastingumas pajamoms.

Pasiūlos elastingumas.

4. Vartotojo elgsena

Trys vartotojo pasirinkimo aksiomos. Abejingumo kreivės. Ribinė pakeitimo norma. Ketvirta aksioma – mažėjanti ribinė pakeitimo norma. Abejingumo kreivių žemėlapis.

Vartotojo pasitenkinimas arba naudingumas. Kardinalusis ir ordinalusis naudingumas.

Naudingumo funkcija. Ribinis naudingumas. Ribinio pakeitimo normos ir ribinio naudingumo santykis.

Biudžetinis apribojimas. Lygtis ir grafikas.

Optimalus vartotojo pasirinkimas (vartotojo pusiausvyra). Optimalaus prekių rinkinio kainų savybės.

5. Vartotojo elgsena ir paklausos kreivė

Vartotojo reakcija pajamų pasikeitimui. Pajamų-vartojimo kreivė.

Vartotojo reakcija kainų pasikeitimui. Kainų-vartojimo kreivė. Kainų-vartojimo ir paklausos kreivių atitikimas.

Kainų-vartojimo kreivė ir elastingumas.

Pajamų efektas ir pakeitimo efektas. Gifeno prekės.

Paklausos kreivė ir vartotojo perviršis.

6. Gamyba

Gamybos veiksniai. Žemė, darbas ir kapitalas. Pastovieji ir kintamieji gamybos veiksniai. Trumpalaikis ir ilgalaikis gamybos periodai.

Gamybos funkcija. Bendras produktas, vidutinis produktas ir ribinis produktas. Mažėjančios grazos  dėsnis.

Izokvantes. Techninis faktorių keitimas. Mažėjanti techninio faktorių keitimo norma. Techninis keitimas ir ribinis produktas.

Gamybos masto efektas. Augantis, pastovus ir mažėjantis efektas.

7. Gamybos kaštų teorija

Kaštų sąvoka. Alternatyvus kaštai.

Izokostų sąvoka.

Gamybos veiksnių optimalus santykis. Kaštų minimizavimas esant užduotai gamybos apimčiai.

Ilgalaikiai kaštai. Vidutiniai ir ribiniai kaštai.

Gamybos masto ekonomija. Minimalusis efektyvusis firmos dydis. Natūrali monopolija.

Trumpojo laikotarpio kaštai. Pastovieji ir kintamieji kaštai.  Trumpojo ir ilgojo laikotarpio kaštų sąryšis.

8. Tobula konkurencija.

Tobulos konkurencijos prielaidos. Firmos dydis. Produktų panašumas. Išteklių mobilumas.  Informacijos prieinamumas.

Paklausa tobulos konkurencijos sąlygomis. Rinkos nustatoma kaina. Paklausos kreivė firmos požiūriu. Firmos pajamos. Vidutinės pajamos, ribinės pajamos.

Firmos elgsena trumpame laikotarpyje. Pelno maksimizavimas. Grynasis (ekonominis) pelnas. Normalusis pelnas.

Firmos pasiūlos kreivė. Rinkos pasiūla.

Ilgalaikė firmos pusiausvyra. Ilgalaikio pelno maksimizavimas. Ilgalaikė šakos pusiausvyra. Pastovių ir augančių kaštų šakos. Renta.

9. Grynoji monopolija

Paklausa monopolijos prekei ir pajamos. Vidutinės pajamos. Ribinės pajamos. Ribinių pajamų grafikas.

Rinkos pusiausvyra. Trumpalaikė ir ilgalaikė pusiausvyra. Monopolijos pasiūla.

Segmentuota rinka. Diskriminuojanti kainodara. Dempingo kainos.

Tobulos konkurencijos ir grynos monopolijos palyginimas. Monopolijos socialinė našta.

Monopolijos reguliavimas. Antimonopoliniai įstatymai. Specialūs mokesčiai. Kainų kontrolė.

10. Netobula konkurencija

Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos pusiausvyra trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.

Monopolinės ir tobulos konkurencijos pusiausviros ilguoju laikotarpiu palyginimas. Monopolinės konkurencijos modelio trūkumai.

„Neorganizuota“ oligopolija. Laužta paklausos kreivė. Kainų lyderis. Dominuojanti firma. “Administruojamos” kainos.

„Organizuota“ oligopolija. Kartelis. Kartelių nestabilumas.

11. Gamybos veiksnių rinkos.

Gamybos veiksnių paklausa tobulos konkurencijos sąlygomis. Ribinis veiksnių našumas.

Vieno kintamojo veiksnio paklausa. Veiksnio ribinio produkto vertė. Darbo pasiūlos kreivė. Veiksnio ribiniai kaštai.

Darbo paklausa esant dviems kintamiems veiksniams. Pakeitimo efektas, gamybos apimties efektas ir pelno efektas.

Veiksnių paklausa esant netobulai konkurencijai. Veiksnio ribinio produkto ribinės pajamos.

Rinkos gamybos veiksnių paklausa.

Gamybos veiksnių pasiūla. Individuali darbo pasiūla. Pasirinkimas tarp darbo ir laisvalaikio. Atgal išlenkta pasiūlos kreivė.

Rinkos veiksnių pasiūla. Gamybos veiksnių rinkos pusiausvyra.

Monopsonija.

Veiksnių kainos ir užimtumas. Minimalių atlyginimų poveikis.

Kapitalo rinkos ypatumai.

Pajamų pasiskirstymas. Darbo ir kapitalo dalis.

12. Gerbūvio ekonomika ir bendra pusiausvyra.

Ekonominis efektyvumas. Pareto optimumas. Efektyvumas ir tobula konkurencija.

Gamybos efektyvumas. Edžvorto diagrama. Kontraktų kreivė.

Gamybos galimybių kreivė. Ribinė transformacijos norma.

Vartojimo efektyvumas. Efektyvi gamybos struktūra. Monopolijos neefektyvumas.

Išorinė (Grand) galimo naudingumo kreivė. Kaldoro-Hikso kriterijus.

13. Rinkos ydos ir valstybės įsikišimas

Rinkos ydų priežastys : monopolija, informacijos asimetrija, informacijos stoka, išoriniai poveikiai (eksternalijos) ir valstybės vaidmuo.

Privačios ir viešosios gėrybės.

Rinkos paklausos kreivė ir viešųjų gėrybių efektyvus kiekis.

Kolektyvinis ir privatus viešųjų gėrybių tiekimas.

Išorinės gėrybės ir išoriniai kaštai. Išoriniai poveikiai ir neefektyvumas.

Nuosavybės teisės. Transakciniai kaštai. Kouzo (R.Coase) teorema

Informacinės gėrybės. Intelektinė nuosavybė.

Aplinkos kokybė kaip ekonominė gėrybė. Optimalus užterštumas.

14. Politinių sprendimų mikroekonominė analizė.

Rinkos sprendimai ir politiniai sprendimai.

Kova dėl rinkėjų balsų. Politinių simpatijų pasiskirstymas. Vidurinės (centristinės) pozicijos politiniai privalumai.

Atstovų demokratija. Balsavimo taisyklės. Politinio sprendimų priėmimo mechanizmo trukumai. Politinė apatija ir specialiųjų interesų grupių įtaka (lobizmas). Valstybes ydos.

literatūra

Privaloma literatūra:

1. Snieška V. ir kt. Mikroekonomika. Kaunas, 2006.  Čia

2.  Varian Hal R. Mikroekonomika. Vilnius, 2003.

Papildoma literatūra:

  1. Mikroekonomika. Atsak. red. V. Skominas. Vilnius. Enciklopedija. 2000.
  2. Wonnacott P., Wonnacott R. Mikroekonomika. Kaunas, 1993.
  3. David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbush. Economics (sixth edition). McGraw-Hill, 2000.
  4. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2 т./Общ. ред. В.М. Гальперина. СПб.,1994.
  5. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика:анализ и применение. Т.1,2/Под ред. С.В.Валдайцева. М., 1992

Comments are closed.